Przejdź do treści

Centrum Analiz Bibliometrycznych i Komunikacji Naukowej

Zadania Centrum Analiz Bibliometrycznych i Komunikacji Naukowej:
 • Przygotowanie analiz bibliometrycznych;

 • Indywidualne i grupowe konsultacje dotyczące prowadzenia działalności naukowej;

 • Analiza publikacji indeksowanych w Web of Science i Scopus afiliowanych do Wojskowej Akademii Technicznej;

 • Przeprowadzanie szkoleń użytkowników w zakresie otwartej nauki, zarzadzania danymi badawczymi, wykorzystania baz bibliometrycznych, funkcjonalności Bazy Wiedzy WAT, rekomendacji publikacyjnych;

 • Przygotowywanie statystyki i sprawozdań na temat wyników publikacyjnych w zakresie dyscyplin, jednostek i Uczelni;

 • Dokumentowanie dorobku naukowego pracowników Uczelni w Bazie Wiedzy WAT.

Dla pracowników Wojskowej Akademii Technicznej oferujemy:

 • przygotowanie analizy bibliometrycznej indywidualnego dorobku naukowego badacza zarówno dla kandydatów do stopnia doktora habilitowanego oraz tytułu naukowego profesora, w procedurach awansów wewnątrzuczelnianych, jak również na indywidualne prośby pracownika. W ramach analizy ustalamy wartość wskaźników bibliometrycznych, m.in.: liczba cytowań, sumaryczny Impact Factor oraz indeks Hirscha;

 • konsultacje na temat sposobu samodzielnego wykonywania analizy bibliometrycznej własnego dorobku naukowego.

 • przygotowanie analiz bibliometrycznych: dyscyplin naukowych oraz grup badaczy reprezentujących wskazane dyscypliny naukowe, całej Uczelni.

Analizy wykonujemy na podstawie dostępnych baz i narzędzi, m.in.: Web of Science Core Collection i Scopus, narzędzi analitycznych InCites i SciVal oraz Google Scholar (programu Publish or Perish).

Wniosek o wykonanie analizy bibliometrycznej dorobku naukowego (do pobrania):
plik w formacie PDF
plik w formacie Word

Wypełniony wniosek razem z wykazem publikacji naukowych należy przesłać na adres bazawiedzy@wat.edu.pl

Termin realizacji
Analizy wykonujemy wg kolejności zgłoszeń. Termin uzależniony jest od liczby zgłoszeń oraz rzetelnym dostarczeniem niezbędnych danych. Szczegółowa analiza bibliometryczna całego dorobku może trwać do 14 dni od daty wpłynięcia zgłoszenia.

 

Centrum Analiz Bibliometrycznych i Komunikacji Naukowej prowadzi szkolenia z zakresu:

 • wykorzystania elektronicznych baz danych w pracy naukowej,
 • cytowania i Indeksu Hirscha w różnych bazach bibliometrycznych,
 • korzystania z Bazy Wiedzy WAT,
 • jak i gdzie publikować? Strategia wyboru czasopisma,
 • promocji dorobku naukowego w sieci,
 • otwartej nauki,
 • wykorzystania narzędzi InCites oraz Scival w analizach bibliometrycznych.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników i doktorantów WAT zarówno online jak i stacjonarnie. Terminy jak i liczba uczestników szkolenia są ustalane indywidualnie.

Kontakt w sprawie szkoleń:

email: bazawiedzy@wat.edu.pl

tel.:  261 837 608

 

Lista szkoleń online: Webinaria – Biblioteka Główna

 

Wskaźniki bibliometryczne

Wskaźniki bibliometryczne to wskaźniki i metody jakimi posługuje się bibliometria do oceny aktywności publikacyjnej jednostki naukowej jak i badacza.  Najważniejsze z nich to:

(czytaj więcej)

Indeks Hirscha (indeks H) – Indeks h umożliwia mierzenie osiągnięć naukowych uwzględniając liczbę cytowań i liczbę publikacji. Na przykład: h=10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Indeks Hirscha wyliczany jest na podstawie danych z konkretnej bazy, dlatego wartości wskaźnika mogą być inne w każdej z nich.

Impact Factor (IF) – IF to współczynnik wpływu czasopisma. Wartość IF dla danego roku wylicza się jako stosunek liczby cytowań w tym roku dla publikacji, które ukazały się w dwóch poprzednich latach. Obliczany jest raz w roku dla periodyków indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR) tworzonej przez firmę Clarivate Analytics.

SNIP – To Source Normalized Impact per Paper znormalizowany wskaźnik cytowań czasopism. Aby go obliczyć, porównuje się liczbę cytowań z liczbą artykułów naukowych edycji za 3 lata. SNIP mierzy kontekstowy wpływ cytowania przypisując mu wartość w zależności od ogólnej liczby cytowań w danej dziedzinie wiedzy. Uwzględniane są wyłącznie artykuły oryginalne, przeglądowe i konferencyjne indeksowane w bazie Scopus.

CiteScore – Jest to miernik cytowalności czasopisma. Określa średnią liczbę cytowań otrzymanych w danym roku – odwołujących się do dokumentów opublikowanych w czasopiśmie w ostatnich 3 latach. Cite Score to współczynnik dostępny w bazie Scopus, z tego też względu do wyliczenia jego wartości brane pod uwagę są czasopisma indeksowane w tej bazie.

SJR – SCImago Journal Rank (SJR) to współczynnik określający prestiż czasopisma. Im wyższa wartość tego wskaźnika, tym większe uznanie i rozpoznawalność periodyku. Wskaźnik SJR wyliczany jest na podstawie czasopism indeksowanych w bazie Scopus. Wartość cytowań jest modyfikowana w oparciu o wskaźnik SJR czasopism z których te cytowania pochodzą (im więcej cytowań z czasopism o wysokim wskaźniku SJR tym SJR danego tytułu będzie wyższy). Przy obliczaniu SJR brana jest pod uwagę również częstotliwość cytowania w danej kategorii naukowej – im jest większa tym wartości poszczególnych cytowań są niższe.

(zwiń)

Wskaźniki altmetryczne

Wskaźniki te mierzą aktywność naukową w świecie cyfrowym; odzwierciedlają zasięg oddziaływania publikacji naukowych w świecie nauki.

(czytaj więcej)

Alternatywne metryki są generowane przez narzędzia tropiące ślady pozostawione w środowisku online przez różnych użytkowników, do których zaliczyć można nie tylko naukowców czy studentów, ale także przedstawicieli innych grup społecznych nie związanych bezpośrednio z nauką. Do nowych rodzajów metryk można zaliczyć m.in.: tweety, polubienia, wpisy na blogach, dane z menedżerów bibliografii.

Altmeria, jako metoda ewaluacyjna uzupełniająca, a nie zastępująca bibliometrię, może w przyszłości przyczynić się do bardziej precyzyjnego pomiaru zasięgu komunikacji naukowej w środowisku Internetu przyszłości, w otwartym modelu komunikacji naukowej.

(zwiń)

Punktacja Ministerstwa Edukacji i Nauki

Nowy wykaz punktowanych czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z 2023 roku.

InCites/SciVal

InCites oraz SciVal to narzędzia służące do analizy danych zawartych w bazach Web of Science oraz Scopus.

(czytaj więcej)

W InCites źródłem danych jest baza Web of Science Core Collection.

W SciVal źródłem danych jest baza Scopus.

Narzędzia umożliwiają m.in.:

 • analizowanie dorobku naukowo-badawczego poszczególnych pracowników, dyscyplin jak i całej Uczelni;
 • wizualizację efektów działalności naukowej uczelni, porównanie z innymi jednostkami naukowymi w kraju i na świecie;
 • ocenę potencjalnych partnerów w projektach badawczych;
 • identyfikowanie źródła do publikacji wyników badań naukowych;
 • identyfikowanie publikacji powstałych we współpracy międzynarodowej;
 • analizę wydawców, organizacji finansujących badania naukowe, obszary badawcze.

InCites – link do bazy

SciVal – link do bazy

Każdy użytkownik, który chce skorzystać z omówionych narzędzi, musi posiadać osobiste konto na platformie Web of Science oraz Scopus zarejestrowanych na adres e-mail w domenie WAT (@wat.edu.pl)

Centrum Analiz Bibliometrycznych i Komunikacji Naukowej oferuje tworzenie raportów i sprawozdań dla pracowników naukowych, wydziałów oraz dla całej Uczelni na podstawie narzędzi InCites i SciVal.

(zwiń)

ORCID

ORCID to międzynarodowy system identyfikacji autorów prac naukowych, unikalny identyfikator cyfrowy.

(czytaj więcej)

Zalety stosowania ORCID :

 • umożliwia jednoznaczną identyfikację naukowca
 • jest identyfikatorem uniwersalnym, w pełni darmowym i niezależnym od komercyjnych wydawców
 • zwiększa widoczność dorobku naukowca w sieci
 • umożliwia integrowanie dorobku naukowego z innymi bazami i identyfikatorami: Scopus (Author ID), Web of Science (ResearcherID), PBN ID
 • jest wykorzystywany przez wydawnictwa do identyfikacji autorów oraz prawidłowego indeksowania ich pracy przez cały okres ich aktywności naukowej
 • łatwy w obsłudze

Rejestracji konta dokonujemy na stronie głównej ORCID.

(zwiń)

Drapieżne czasopisma

Predatory journals to nieetyczny model biznesowy niektórych wydawnictw czasopism.

(czytaj więcej)

W ramach tego modelu pobierane są opłaty za publikacje artykułu (APC) i opublikowane wszystkie nadesłane teksty naukowe, niezależnie od ich jakości. Takie czasopisma przedkładają swój własny zysk ponad etykę badań naukowych i zasady publikowania wyników. Najczęściej publikują artykuły za opłatą w tzw. „złotym otwartym dostępie” (Gold Open Access). 

Czasopisma drapieżne charakteryzują się brakiem przejrzystości procedur (odnośnie podejmowania decyzji redakcyjnych, opłat, procesu recenzji, itp.), stosowaniem agresywnych metod pozyskiwania autorów oraz podawaniem fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji.

Kryteria charakteryzujące:

 • brak rzetelnego procesu recenzyjnego i edycyjnego,
 • brak pełnego adresu wydawcy lub podane dane są nieprawdziwe,
 • fikcyjny zespół redakcyjny (jako członków redakcji podaje się wymyślone nazwiska lub nazwiska uznanych naukowców, także w procesie recenzenckim, którzy jednak nigdy z danym wydawnictwem nie współpracowali),
 • członkowie redakcji używają adresów mailowych znajdujących się w szeroko dostępnych domenach, np. gmail.com lub yahoo.com”,
 • zamieszczanie na stronie fałszywych wskaźników bibliometrycznych takich jak Impact Factor (IF) bądź zastępowanie ich innymi wskaźnikami o zbliżonej nazwie, np. view factor, science impact factor, global impact factor,
 • tytuły bardzo podobne do tytułów prestiżowych czasopism (często różnice ograniczają się do dodania w nazwie jednego słowa),
 • brak weryfikacji oryginalności tekstów pod kątem popełniania plagiatów,
 • brak podanych na stronie kosztów APC,
 • bardzo szybka publikacja praktycznie wszystkiego, co zostanie do nich przysłane, o ile zostanie uiszczona opłata. publikowanie dużej liczby artykułów (nawet kilka tysięcy) w ciągu roku,
 • pobieranie opłat za dopisywanie osób jako współautorów artykułów mimo wiedzy o braku jakiegokolwiek wkładu z ich strony.

(zwiń)

Gdzie i jak publikować?

Wybór miejsca gdzie chce się opublikować wyniki swoich badań naukowych jest jednym z trudniejszych przed którym staje naukowiec, szczególnie na początku drogi naukowej.

(czytaj więcej)

Wskazówki:

 • Sprawdź, gdzie opublikowali inni znani badacze w twojej dyscyplinie naukowej. Można w tym celu przejrzeć profile naukowców w Bazie Wiedzy WAT.
 • Monitoruj strony internetowe i profile społecznościowe wydziałów, instytutów, kół czy stowarzyszeń operujących w obrębie twojej dyscypliny naukowej. Często te instytucje posiadają własne czasopisma lub wydają tematyczne monografie naukowe.
 • Uważaj na drapieżne czasopisma.
 • Sprawdź programy publikowania otwartego. Wykaz programów dostępny tutaj https://bg.wat.edu.pl/otwarta-nauka/
 • Przy wyborze miejsca publikacji bierz pod uwagę nie tylko liczbę punktów przyznanych przez Ministerstwo, ale również sprawdź inne czynniki takie jak: uznanie w dyscyplinie, wskaźniki bibliometryczne takie jak IF, SJR. 
 • Bierz udział w międzynarodowych projektach oraz szukaj współprac z badaczami z innych ośrodków naukowych. 
 • Skorzystaj z wyszukiwarki czasopism takich jak: Academic Accelerator, wyszukiwarka Springer Journal, Elsevier, Wiley.
 • Szukaj czasopism, które publikują numery często (co miesiąc). 
 • Zacznij wysoko czyli wysyłaj manuskrypty do czasopism o światowej renomie gdzie trudno się dostać. 
 

(zwiń)

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną CABiKM w Intranecie WAT. Znajdują się tam najnowsze informacje dotyczące:

 • Bazy Wiedzy WAT
 • zasobów elektronicznych dostępnych w Bibliotece
 • informacji ze świata nauki
 • szkoleń online i stacjonarnych
 • otwartej nauki

Biblioteka Główna WAT, poziom III, pokój 215 i 217

godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8:00 – 15:00

tel.: 261 837 608, 261 839 327

email: