Przejdź do treści


Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie obsługi użytkowników Biblioteki.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem: a.) przypadków przewidzianych przepisami prawa, b.) podmiotów, którym Wojskowa Akademia Techniczna powierzyła przetwarzanie danych osobowych użytkowników Biblioteki Głównej WAT na podstawie zawartych umów: 

– ALEPH Polska (system biblioteczny Biblioteki Głównej WAT); 

– LIBCOM Piotr Karwasiński (obsługa użytkowników aplikacji Ask a Librarian, Libsmart Copy, Libsmart Payment); 

– Baza Wiedzy WAT (obsługa użytkowników); 

– System Wypożyczeń Warszawskich (obsługa użytkowników). 

7. Dane przechowywane będą do czasu realizacji celu przetwarzania, (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ) (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f);

9. Posiada Pani/Pan prawo wycofania swoich danych po rozliczeniu się ze zobowiązań wobec biblioteki, co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z zasobów Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej. 

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

11. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany (obsługa konta bibliotecznego w systemie ALEPH: zapis do biblioteki z systemu USOS, wysyłanie pocztą elektroniczną przypomnień oraz upomnień o terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych itp.). Dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu.

Klauzula informacyjna dla użytkowników BiblioWawa Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, Wojskowa Akademia Techniczna informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: iod@wat.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Porozumienia w sprawie utworzenia Systemu Wypożyczeń Warszawskich (SWW), zawartego w dniu 02.11.2017 r. oraz prezentacji danych na osobistym koncie w aplikacji obsługującej System Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa), którą zarządza Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu obsługi Użytkownika SWW następującym bibliotekom partnerskim Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa):

Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Szczęśliwickiej 40, 02-353 Warszawa;

Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Marymonckiej 34, 00-968 Warszawa;

Politechnice Warszawskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa; o Uniwersytetowi Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;

Uniwersytetowi Warszawskiemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa; o Warszawskiemu Uniwersytetowi Medycznemu z siedzibą w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 61, 01-091 Warszawa;

Wojskowej Akademii Technicznej z siedzibą w Warszawie przy ul. gen. S. Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa.

5. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania, odwołania zgody lub wykonania innych zadań wynikających z przepisów prawa.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do których zostały zebrane.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz zgłaszania wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych w Wypożyczalni Akademickiej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej, 00-908 Warszawa, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 19.

9. Posiada Pani/Pan prawo wycofania danych, co jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Systemu Wypożyczeń Warszawskich (BiblioWawa).

10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.


1. Administratorem danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 

2. Administrator danych osobowych zwany dalej: „administratorem” powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl. 

3. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, gdy jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, a także do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

4. Administrator przetwarza dane chroniąc podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. 

5. Administrator realizuje względem osób, których dane przetwarza prawo do informacji. 

6. Osoby, których dane są przetwarzane w WAT, mają prawo (na warunkach określonych w RODO) do: ochrony danych ich dotyczących, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jak również do uzyskiwania wszystkich informacji o przysługujących im prawach. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Administrator prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia szeroko rozumianego bezpieczeństwa osób i mienia, a w szczególności ze względu na potrzebę: a. wspomagania kontroli dostępu; b. zwiększenia bezpieczeństwa pracowników, studentów oraz osób współpracujących; c. dozoru nad mieniem oraz zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony informacji przetwarzanych w WAT; d. zapobiegania incydentom zagrażającym porządkowi publicznemu. 

8. W związku z powyższym, obiektem wideofilmowania nie jest osoba czy grupa osób, lecz określone miejsce – w celu wczesnego wykrycia niepożądanych zdarzeń i możliwości podjęcia odpowiednich działań prewencyjnych lub interwencyjnych. 

9. Wojskowa Akademia Techniczna informuje osoby, które potencjalnie mogą znaleźć się w obszarze objętym monitoringiem, że wejście w taki obszar jest równoznaczne z wyrażeniem przez tę osobę zgody na przetwarzanie jej danych w zakresie wizerunku. 

10. Źródłem danych są kamery systemu monitoringu. 

11. Zapisy z monitoringu są przechowywane na urządzeniach rejestrujących przez okres 30 dni a następnie nadpisywane automatycznie. 

12. Odbiorcami zarejestrowanych danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych.