Przejdź do treści

Zasady korzystania z zasobów Biblioteki

Zatwierdzony Uchwałą Senatu nr 127/WAT/ 2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r.

Postanowienia ogólne

§ 1

System biblioteczno-informacyjny w Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego, zwanej dalej Akademią, działa zgodnie z postanowieniami Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. gen. Jarosława Dąbrowskiego, zwanego dalej Statutem, stanowiącego załącznik do uchwały Senatu WAT nr 16/WAT/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego (tj. obwieszczenie Rektora WAT nr 2/WAT/2019 z dnia 9 października 2019 r.), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668 z późn. zm.)

§ 2

System biblioteczno-informacyjny Wojskowej Akademii Technicznej składa się z Biblioteki Głównej oraz powoływanych w miarę potrzeb, bibliotek specjalistycznych, funkcjonujących w innych jednostkach organizacyjnych Akademii, tworzonych, znoszonych i przekształcanych na zasadach określanych w Statucie.

§ 3

Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, zwany dalej Regulaminem, jest wewnętrznym aktem normatywnym całego systemu biblioteczno-informacyjnego, zwanego dalej Biblioteką, który ustala organizację Biblioteki, oraz  zakresy działania jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład.

§ 4

Podstawą systemu biblioteczno-informacyjnego Akademii jest Biblioteka Główna.

Cele i zadania Biblioteki

§ 5

Do zadań Biblioteki w szczególności należy:

 1. zapewnienie warunków do studiowania, szkolenia, pracy naukowej i dydaktycznej przez gromadzenie, opracowywanie, udostępnianie, magazynowanie i konserwację zbiorów drukowanych, elektronicznych oraz innych źródeł informacji, niezbędnych do realizacji procesu dydaktycznego Akademii i obsługi badań naukowych;
 2. prowadzenie działalności informacyjnej;
 3. zapewnienie szerokiego dostępu do wszelkiego rodzaju źródeł informacji naukowo-technicznej;
 4. bieżąca rejestracja i upowszechnianie wyników badań naukowych prowadzonych w Akademii;
 5. dokumentowanie dorobku naukowego pracowników WAT, w tym tworzenie bazy bibliograficznej i repozytorium tekstów naukowych powstałych w WAT;
 6. szkolenie użytkowników w zakresie przysposobienia bibliotecznego, informacji naukowej i systemów informacyjnych oraz szkolenia w zakresie korzystania z elektronicznych baz danych;
 7. promocja zbiorów i usług Biblioteki;
 8. badanie satysfakcji użytkowników;
 9. dokształcanie i doskonalenie zawodowe kadry bibliotecznej;
 10. współpraca z bibliotekami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi w kraju i za granicą;
 11. prowadzenie działalności administracyjnej oraz gospodarki finansowej związanej z funkcjonowaniem Biblioteki.

Organizacja Biblioteki

§ 6

 1. W skład Biblioteki mogą wchodzić oddziały, sekcje, czytelnie, wypożyczalnie i inne jednostki organizacyjne niezbędne do realizacji zadań Biblioteki, w tym samodzielne stanowiska organizacyjne, oraz biblioteki specjalistyczne.
 2. W oddziałach Biblioteki Głównej mogą być tworzone wewnętrzne jednostki organizacyjne, w zależności od bieżących potrzeb.
 3. Komórki organizacyjne, o których mowa w ust. 2 tworzy, przekształca i likwiduje Rektor (w drodze zarządzenia) na wniosek Dyrektora Biblioteki (składany poprzez Prorektora ds. naukowych) zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 4. W celu realizacji ściśle określonych zadań, wykraczających poza zakres działania jednego oddziału, Dyrektor Biblioteki może powoływać na czas określony zespoły międzyoddziałowe, komisje stałe lub doraźne.
 5. Jednostki organizacyjne Biblioteki zobowiązane są do współpracy i współdziałania w realizacji zadań.
 6. Zadania jednostek organizacyjnych Biblioteki Głównej określa Regulamin Organizacyjny Biblioteki Głównej, zatwierdzony przez rektora, po zaopiniowaniu przez Rade Biblioteczną. 
 7. Biblioteka specjalistyczna składa się z jednostek organizacyjnych tworzonych, znoszonych i przekształcanych w zależności od potrzeb, zgodnie z zasadami określonymi w Statucie.

Zarządzanie biblioteką

§ 7

 1. Nadzór na Biblioteką sprawuje Prorektor ds. naukowych.
 2. Biblioteką kieruje, powoływany na zasadach określonych Statutem, Dyrektor Biblioteki Głównej.
 3. Do kompetencji Dyrektora Biblioteki Głównej należy w szczególności:
  1. określenie strategii i kierunków rozwoju Biblioteki, a także organizowanie i nadzorowanie bieżących prac;
  2. opracowywanie projektów planu rzeczowo-finansowego Biblioteki i nadzór nad jego realizacją;
  3. kształtowanie szczegółowej struktury organizacyjnej Biblioteki;
  4. sprawowanie nadzoru nad rozwojem kadry, jej kształceniem i doskonaleniem zawodowym;
  5. reprezentowanie Biblioteki w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi Akademii;
  6. składanie Rektorowi, po zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną, corocznego sprawozdania z działalności systemu biblioteczno-informacyjnego.
 1. Na czas nieobecności Dyrektora Biblioteki Głównej jego obowiązki pełni zastępca dyrektora, a w szczególnych przypadkach wyznaczony przez Dyrektora inny pracownik Biblioteki Głównej.

§ 8

Działalność finansowa Biblioteki Głównej jest prowadzona na podstawie przepisów finansowych ogólnie obowiązujących w Akademii w ramach środków pochodzących z:

 1. dotacji budżetowej Akademii;
 2. wpływów z innych źródeł uzyskiwanych w związku z działalnością prowadzoną przez Bibliotekę Główną.

Użytkownicy Biblioteki i zasady udostępniania

§ 9

 1. Użytkownikami Biblioteki Głównej są:
  1. studenci i doktoranci wszystkich rodzajów studiów WAT;
  2. pracownicy WAT;
  3. biblioteki szkół wyższych i instytucji naukowych w trybie wypożyczeń międzybibliotecznych;
  4. osoby spoza Akademii – na zasadach określonych w regulaminie udostępniania zbiorów i źródeł informacji.
 2. Korzystanie z zasobów, źródeł informacji i systemu biblioteczno-informacyjnego na miejscu jest ogólnodostępne.
 3. Zasady udostępniania zgromadzonych zbiorów i źródeł informacji określają regulaminy wewnętrzne, których projekty opracowuje Dyrektor Biblioteki Głównej, a, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Biblioteczną, zatwierdza Prorektor ds. naukowych.
 4. Niektóre usługi bibliotek systemu biblioteczno-informacyjnego mogą być odpłatne. Opłaty mogą być pobierane:
  1. za usługi informacyjne, bibliograficzne i reprograficzne, oraz wypożyczenia międzybiblioteczne (do wysokości kosztów wykonania usługi);
  2. w formie kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne;
  3. za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych;
  4. za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie materiałów bibliotecznych.
 5. Wysokość pobieranych opłat, o których mowa w ust. 4 oraz zasady ich regulowania ustala Rektor na wniosek Dyrektora Biblioteki Głównej, zaopiniowany przez Radę Biblioteczną.
 6. Użytkownicy Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Biblioteki, szanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych i mienia biblioteki oraz respektowania ogólnie przyjętych zasad współżycia społecznego.
 7. Wynoszenie zbiorów, przedmiotów i urządzeń będących własnością Biblioteki poza jej teren bez uprzedniego dopełnienia obowiązujących formalności jest zabronione i może skutkować zawieszeniem czytelnika w prawach do korzystania z tradycyjnych i elektronicznych usług biblioteki, z możliwością skierowania sprawy na drogę prawną.

Postanowienia Końcowe

§ 10

 1. Regulamin wchodzi w życie po uchwaleniu przez Senat WAT.
 2. Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają formy aneksu.
 3. Aneks wprowadzany jest na tych samych zasadach co Regulamin.
 4. Uwagi i wnioski użytkownicy mogą zgłaszać do Dyrektora Biblioteki Głównej.
 1. Z usług Wypożyczalni Akademickiej mogą korzystać: 

-pracownicy WAT,

-studenci i doktoranci WAT,

-osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej WAT po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,

-osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.

2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Akademickiej posiada internetowe konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO), i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.

3. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:

-pracownicy WAT –30 woluminów na 1 rok,

-doktoranci WAT –30 woluminów na semestr,

-studenci WAT –15 woluminów na 30 dni, w tym podręczniki, skrypty* i instrukcje na okres 1 semestru,

-studenci dwóch kierunków WAT –25 woluminów na 30 dni,

-emerytowani pracownicy WAT –5 woluminów na 30 dni,

-osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich –3 woluminy na 30 dni,

-inne osoby –3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji. (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT).

4. W Wypożyczalni Akademickiej Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z kolekcją Nowości w Bibliotece Głównej WAT. Wszystkie książki z tej kolekcji można wypożyczać na okres 30 dni, bez możliwości prolongaty. Nieterminowy zwrot książek z kolekcji Nowości podlega opłacie 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Opłaty te, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty »), dotyczą wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem pracowników WAT.

5. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty (nie dotyczy Nowości–pkt. 3) przed upływem okresu jego wypożyczenia, indywidualnie poprzez internetowe konto biblioteczne, lub zgłaszając taką potrzebę do Wypożyczalni Akademickiej osobiście (pokój117), telefonicznie (261837456) lub poprzez pocztę elektroniczną (wypozyczalnia@wat.edu.pl).
Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.

6. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia w chwili wypożyczenia może zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu, jak również zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu ich zwrotu.

7. W indywidualnych przypadkach, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT może ustalić inne limity i terminy wypożyczeń.

8. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT, może podjąć decyzję o jednorazowym anulowaniu części opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję o całkowitym umorzeniu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds. naukowych.

9. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:

-odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Sekcji Wypożyczalni,

-albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Sekcji Wypożyczalni) dokumentu.

10. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:

-wydawnictw znajdujących się w księgozbiorach podręcznych,

-dzieł wydanych przed 1945 rokiem,

-rozpraw doktorskich i sprawozdań z prac naukowo-badawczych.

11. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich książek, uregulowania ewentualnych należności na rzecz Biblioteki i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenia pracowniczego konta bibliotecznego.

12. Konto Biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.


* Za podręczniki i skrypty, podlegające wypożyczeniu na okres jednego semestru, uważa się materiały biblioteczne wydane przez WAT lub inne wskazane Bibliotece przez poszczególne Wydziały WAT

 1. Z usług Wypożyczalni Beletrystyki mogą korzystać:

-pracownicy WAT,

-studenci i doktoranci WAT,

-osoby formalnie nie związane z Akademią wyłącznie za zgodą dyrektora Biblioteki Głównej WAT po wpłaceniu stosownej kaucji, na czas wypożyczenia materiałów bibliotecznych,

-osoby zarejestrowane poprzez System Wypożyczeń Warszawskich.

2. Każdy użytkownik Wypożyczalni Beletrystyki posiada internetowe konto biblioteczne, zawierające pełne dane personalne. Dane podlegają ochronie, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO),
i służą wyłącznie do egzekwowania zobowiązań Użytkownika wobec Biblioteki.

3. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji swoich danych osobowych, w tym szczególnie danych kontaktowych.

4. Ustala się następujące limity i okresy wypożyczeń:

-pracownicy WAT–5 woluminów na 30 dni,

-doktoranci WAT–5 woluminów na 30 dni,

-studenci WAT–5 woluminów na 30 dni,

-studenci dwóch kierunków WAT–5 woluminów na 30 dni,

-emerytowani pracownicy WAT–5 woluminów na 30 dni,

-inne osoby –3 woluminy na 30 dni za pobraniem kaucji. (Patrz: Regulamin konta kaucyjnego w Bibliotece Głównej WAT)

5. W Wypożyczalni Beletrystyki Użytkownicy mają wolny dostęp do półek. Istnieje również możliwość zamawiania książek poza godzinami otwarcia Wypożyczalni, poprzez katalog biblioteczny online. Wszystkie książki można wypożyczać na okres 30 dni. Nieterminowy zwrot książek podlega opłacie 0,30 zł za każdy dzień zwłoki. Opłaty te, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz:Opłaty »), dotyczą wszystkich Użytkowników, z wyłączeniem pracowników WAT.

6. Użytkownik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego dokumentu lub prolongaty przed upływem okresu jego wypożyczenia, indywidualnie poprzez internetowe konto biblioteczne, lub zgłaszając taką potrzebę do Wypożyczalni Beletrystyki osobiście (pokój 209), telefonicznie (261839700) lub poprzez pocztę elektroniczną (beletrystyka@wat.edu.pl). Prolongata jest możliwa tylko wtedy, gdy dokument nie jest zamówiony przez innego Użytkownika.

7. W uzasadnionych przypadkach Wypożyczalnia w chwili wypożyczenia może zastrzec sobie wcześniejszy termin zwrotu, jak również zażądać zwrotu wypożyczonych dzieł przed upływem regulaminowego terminu ich zwrotu.

8. W indywidualnych przypadkach, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT może ustalić inne limity i terminy wypożyczeń.

9. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych, na umotywowany wniosek osoby zainteresowanej, dyrektor Biblioteki Głównej WAT może podjąć decyzję o jednorazowym anulowaniu części opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Decyzję o całkowitym umorzeniu opłaty za nieterminowy zwrot wypożyczonych materiałów bibliotecznych podejmuje dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds.naukowych.

10. W przypadku zagubienia lub uszkodzenia wypożyczonego dokumentu Użytkownik jest zobowiązany:

-odkupić egzemplarz tego samego lub nowszego wydania, lub inny dokument wskazany przez kierownika Sekcji Wypożyczalni,

-albo zapłacić ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztu pozyskania identycznego lub wartościowo równoważnego (wskazanego przez kierownika Sekcji Wypożyczalni) dokumentu.

11. Użytkownik zmieniający status Student lub Doktorant na status Pracownik zobowiązany jest do zwrócenia wszystkich książek, uregulowania ewentualnych należności na rzecz Biblioteki i likwidacji studenckiego konta bibliotecznego, oraz założenia pracowniczego konta bibliotecznego.

12. Konto Biblioteczne nieaktywne przez 10 kolejnych lat ulega likwidacji.

1. Prawo do korzystania z Czytelni Biblioteki Głównej WAT mają pracownicy i studenci WAT, uczniowie Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego oraz inne osoby po okazaniu dowodu tożsamości.

2. Korzystający z Czytelni zobowiązani są:

-zostawić w szatni okrycie wierzchnie, torebki, teczki itp.;

-zarejestrować swoje odwiedziny poprzez przyłożenie przepustki, legitymacji lub innego dokumentu elektronicznego do czytnika kart;

-okazać dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszone i wynoszone materiały dydaktyczne.

3. Dyżurny bibliotekarz ma prawo odmówić wpuszczenia do Czytelni osób nie przestrzegających wyżej wymienionych zasad.

4. W Czytelni można korzystać z:

-księgozbioru w wolnym dostępie do półek;

-stanowiska czytania norm on-line, zgodnie z zasadami Polskiego Komitetu Normalizacyjnego;

-książek przechowywanych w magazynie (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania dyżurnemu bibliotekarzowi);

-czasopism bieżących w wolnym dostępie do półek;

-czasopism z lat ubiegłych przechowywanych w magazynie (po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania dyżurnemu bibliotekarzowi).

5. Realizacja zamówionych materiałów następuje w ciągu 30 minut. Przechowuje się je w Czytelni przez 7 dni od daty złożenia zamówienia lub dłużej, na życzenie Użytkownika.

6. Książki z Czytelni (poza specjalnie oznakowanymi: encyklopedie, słowniki i wydania unikatowe) można wypożyczyć krótkoterminowo (najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki) na noc lub weekendowo. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może odmówić wypożyczenia.

7. Czasopisma wydane po 1994 roku można wypożyczyć krótkoterminowo (najwcześniej 1 godzinę przed zamknięciem Biblioteki) na noc lub weekendowo. Jednorazowo można wypożyczyć do 5 zeszytów czasopism. W uzasadnionych przypadkach, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia.

8. Zwrot materiałów wypożyczonych krótkoterminowo musi nastąpić najpóźniej 1 godzinę po otwarciu Czytelni w następnym dniu roboczym. Bibliotekarz może przedłużyć termin zwrotu materiałów. Nieterminowy zwrot materiałów czytelnianych podlega opłacie, zgodnie z Decyzją Rektora WAT (patrz: Opłaty »)

9. Materiały biblioteczne, za wyjątkiem norm, rozpraw naukowo-badawczych i rozpraw doktorskich, można skanować na własny nośnik elektroniczny. Kopiowanie dokumentów jest dozwolone wyłącznie w zakresie dopuszczalnym w ustawie o prawie autorskim.

10. W przypadku zniszczenia części lub całości udostępnionych materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia szkody, zgodnie z potrzebami Biblioteki. Decyzję o sposobie naprawienia szkody podejmuje kierownik Oddziału Udostępniania.

11. W czytelni obowiązuje zakaz wynoszenia poza obręb Czytelni wykorzystywanych materiałów bez zgody dyżurnego bibliotekarza.

12. Na 5 minut przed końcem pracy Czytelni, Użytkownicy zobowiązani są do zakończenia czytania i zwrotu udostępnionych materiałów, bądź pozostawienia ich na stolikach lub wózku bibliotecznym.

13. Przed rozpoczęciem pracy z komputerem i po zakończeniu należy poinformować bibliotekarza o wszystkich zauważonych uszkodzeniach sprzętu.

14. Zabrania się instalowania w komputerach znajdujących się w Czytelni oprogramowania przyniesionego z zewnątrz lub pobieranego przez Internet.

15. Po zakończeniu sesji należy wykasowywać swoje pliki i katalogi zachowane lokalnie na komputerze. Wszelkie pliki pozostawione przez Użytkownika na komputerze zostaną skasowane.

16. Pobrane z Internetu sformatowane dane należy zabezpieczyć wysyłając je na swoją skrzynkę e-mail, konto ftp lub zapisać je na własny nośnik informacji. Prywatne nośniki pamięci mogą być sprawdzane przez dyżurnego bibliotekarza pod kątem obecności wirusów komputerowych.

17. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że sesje na sprzęcie bibliotecznym są monitorowane.

18. Użytkownicy mają obowiązek szanowania udostępnianego im sprzętu wraz z oprogramowaniem i są odpowiedzialni materialnie za straty powstałe z ich winy.

*Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług Czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki na wniosek kierownika Oddziału Udostępnia.

Zasady korzystania z książkomatu w Bibliotece Głównej WAT

 
 1. Książkomat znajduje się z lewej strony budynku przy wejściu głównym do Biblioteki.
 2. Książkomat jest czynny 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Książkomat umożliwia odbiór zamówionych książek.
 4. Z książkomatu mogą korzystać Użytkownicy, posiadający aktywne konto w Bibliotece Głównej WAT, czyli:
  • -pracownicy WAT,
  • -studenci i doktoranci WAT.
 5. Aby odebrać książkę z książkomatu należy złożyć zamówienie korzystając z systemu bibliotecznego, logując się na swoje konto biblioteczne. Zamówienie obejmuje zbiory z lokalizacją Wypożyczalnia-Magazyn. Zamówienia można składać całą dobę.
 6. Zamawiając książki przez system biblioteczny należy dokonać wyboru miejsca odbioru zamówionych zbiorów wskazując „Książkomat”.
 7. Do książkomatu można zamówić jednorazowo liczbę egzemplarzy określoną w Regulaminie Wypożyczalni Akademickiej (https://www.bg.wat.edu.pl/regulaminy/wypozyczalni-akademickiej).
 8. Do książkomatu nie wypożycza się książek przekraczających wymiary skrytki. Jeżeli wymiary zamówionego egzemplarza przekraczają rozmiar skrytki, zamówienie nie zostanie zrealizowane.
 9. Użytkownik ma obowiązek zgłoszenia się po zamówione książki lub zadeklarowania rezygnacji z ich odebrania w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia.
 10. Do odbioru materiałów z książkomatu niezbędne jest posiadanie przy sobie aktywnej ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT*.

  *Uwaga! W przypadku braku możliwości odbioru zamówionych książek należy zgłosić się osobiście do Wypożyczalni Akademickiej (pokój 117) w celu aktywacji ELS, ELD lub przepustki pracownika WAT.

 11. Książki zamówione do godz. 12.00 można odebrać tego samego dnia roboczego po godz. 14.00. Książki zamówione po godz. 12.00 będzie można odebrać kolejnego dnia roboczego po godz. 14.00.
 12. W przypadku braku wolnych skrytek czas realizacji może zostać wydłużony.
 13. Po dostarczeniu zamówionej książki do książkomatu, Użytkownik, na aktualny adres e-mail zdefiniowany w systemie bibliotecznym, otrzyma informację o realizacji swojego zamówienia. Termin odbioru z książkomatu to 7 dni.
 14. Użytkownicy Biblioteki Głównej WAT mają obowiązek monitorowania swojego konta bibliotecznego i terminowego odbioru zamówionych książek z książkomatu.

Zasady korzystania z Wrzutni w Bibliotece Głównej Wojskowej Akademii Technicznej

 1. Wrzutnia służy do zwrotu wypożyczonych książek bez konieczności wizyty w bibliotece, także poza jej godzinami pracy.
 2. Poprzez wrzutnię można zwracać wyłącznie książki wypożyczone w Bibliotece Głównej WAT, zgodnie z obowiązującymi Regulamin systemu biblioteczno-informacyjnego, zatwierdzonym Uchwałą Senatu nr 6/WAT/ 2014 z dnia 30 stycznia 2014r.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do delikatnego wkładania książek do wrzutni. Książki należy wkładać pojedynczo.
 4. Wrzutnia dostępna jest przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 5. Dokonanie zwrotu w wykorzystaniem wrzutni nie zwalnia z opłat w przypadku nieterminowego zwrotu.
 6. Po dokonaniu zwrotu z wykorzystaniem wrzutni Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji stanu swojego konta.
 7. Książki wypożyczone przed 20.03.2018 r. mogą być nieprzystosowane do zwrotu poprzez wrzutnię. W takim przypadku prosimy o zwrot bezpośrednio w Wypożyczalni.
 8. Zaleca się pobieranie wydruku potwierdzenia zwrotu książek.
 9. W przypadku stwierdzenia nieodnotowanych wcześniej zniszczeń lub zabrudzeń zwracanych książek Biblioteka zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Użytkownika z prośbą o wyjaśnienia.
 10. Wątpliwości i reklamacje powinny być niezwłocznie zgłoszone do Wypożyczalni Akademickiej (tel. 261 837 456,
  e-mail: wypozyczalnia@wat.edu.pl)
 11. Zabrania się wkładania do wrzutni wszelkich innych przedmiotów poza materiałami bibliotecznymi.
 12. Stanowisko wrzutni jest monitorowane.
 13. Korzystanie z wrzutni jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.

1. Konto kaucyjne mogą założyć osoby formalnie nie związane z Akademią, po przedstawieniu ważnego dokumentu ze zdjęciem i adresem zamieszkania, oraz podpisaniu deklaracji zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Użytkownik konta kaucyjnego jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Biblioteki Głównej WAT.

3. Warunkiem założenia konta kaucyjnego jest wniesienie kaucji za wypożyczone materiały, stanowiącej zabezpieczenie ich zwrotu.

4. Wpłacona kaucja niepodlega oprocentowaniu i przekazywana jest do kasy WAT przez bibliotekarza.

5. Wysokość kaucji:

-50 zł za jeden wypożyczony egzemplarz,

-równowartość ceny rynkowej egzemplarza, dla egzemplarzy o wartości wyższej niż mowa w ppkta.

6. Kaucja stanowi ekwiwalent na pokrycie ewentualnych strat, w przypadku gdy Użytkownik nie zwróci wypożyczonych woluminów w ciągu 6 miesięcy od daty ich wypożyczenia po bezskutecznej próbie ich odzyskania.

7. Jeżeli Użytkownik, po zwrocie wszystkich książek, przez 12 miesięcy nie zgłosi się po odbiór kaucji, zostanie ona przeznaczona na zakup nowych książek.

8. Kaucja upoważnia do wielokrotnego wypożyczania książek, w ramach wpłaconej kwoty, zgodnie z pkt. 5.

9. Wypłata kaucji na pisemny wniosek Użytkownika następuje w Wypożyczalni Akademickiej w terminie do 3 dni roboczych (w formie gotówkowej) lub na przelew bankowy na konto Użytkownika. Czas realizacji przelewu uzależniony jest od regulaminu transferów banku.

10. Likwidacja konta następuje w momencie zwrotu kaucji za wypożyczone materiały biblioteczne.

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady realizacji elektronicznego zamawiania kopii artykułów, fragmentów książek itp. przez Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie NIP: 527-020-63-00 REGON: 012122900, zwaną dalej „Biblioteką Główną WAT”.

 2. Administratorem elektronicznego zamawiania kopii, zwanego dalej „usługą” jest Biblioteka Główna WAT.

 3. Usługa umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, bądź fragmentów z książek będących w posiadaniu Biblioteki Głównej WAT, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

 4. Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631) http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-06-90-631

 5. Bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom zabronione jest rozpowszechnianie cudzego utworu
  w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania lub w inny sposób naruszanie przepisów ustawy, o której mowa w ust. 4, a w szczególności przepisów art. 115 – 119 cytowanej ustawy.

 6. Biblioteka Główna WAT nie ponosi odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego regulaminu.

 7. Opłaty za usługę dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

 

II. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z usługi

 1. Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które zarejestrowały się na platformie aplikacji elektronicznego zamawiania kopii oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 2. Uprawnienie osoby do korzystania z usługi uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i realizacji należnych opłat za usługę.

 

III. Zasady funkcjonowania usługi

 1. Skorzystanie z usługi możliwe jest po jednorazowej rejestracji i zalogowaniu na platformę aplikacji.

 2. Do rejestracji wymagane jest od użytkownika wprowadzenie poniższych danych do formularza: imię, nazwisko, adres-e-mail, hasło oraz numer telefonu. Proces rejestracji kończy się przyjęciem do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu. Po zatwierdzeniu, na konto użytkownika wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywującym konto.

 3. Do logowania na platformę wykorzystywany jest adres e-mail oraz hasło podane przez użytkownika
  w momencie rejestracji.

 4. Uruchomienie usługi następuje poprzez uaktywnienie przycisku „Zamów kopię” przy odpowiednim egzemplarzu, w elektronicznym katalogu bibliotecznym.

 5. Po procesie logowania użytkownik wypełnia pola formularza i zatwierdza zamówienie.

 6. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika – biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Warunkiem koniecznym do jego realizacji jest elektroniczne zobowiązanie użytkownika do uiszczeniu opłaty za wykonaną usługę. Okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny zamówienia wynosi 3 dni robocze.

 7. Po zatwierdzeniu wyceny oryginał skanowany jest w rozdzielczości 300 dpi, a elektroniczna kopia zapisywana w formacie PDF.

 8. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron zgodna z Cennikiem Opłat Biblioteki Głównej WAT dostępnym na stronie https://bg.wat.edu.pl/zasady-korzystania-z-biblioteki/

 9. Zamówienie kopii jednego tytułu może obejmować nie więcej niż 50 stron.

 10. Zamawianie kopii nie obejmuje norm, rozpraw doktorskich i prac naukowo-badawczych.
 11. Okres oczekiwanie na dokonanie płatności za wykonaną usługę wynosi 5 dni roboczych.

 12. Pobranie elektronicznej kopii możliwe jest przez 10 dni od zarejestrowania przez system i wniesienia opłaty za zamówienie. Po tym okresie plik z cyfrową reprodukcją zostaje usunięty z serwera.

 13. O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na platformie aplikacji oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu.

 14. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Główna WAT może odmówić wykonania pliku komputerowego z zeskanowanym obrazem tekstu.

 

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Administracja informatyczna i merytoryczna usługi podlega Ośrodkowi Informacji Naukowej i Promocji Biblioteki Głównej WAT.

 2. Biblioteka Główna WAT nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego.

 3. Poświadczając znajomość REGULAMINU ELEKTRONICZNEGO ZAMAWIANIA KOPII w Bibliotece Głównej WAT użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, o której mowa w § 1 ust. 4 regulaminu.

Warunki udostępniania baz danych w Bibliotece Głównej WAT

1. Prawo do korzystania z licencjonowanych baz danych dostępnych w Bibliotece Głównej WAT mają wyłącznie pracownicy oraz studenci i doktoranci Wojskowej Akademii Technicznej, posiadający aktywne konto biblioteczne.

2. Udostępnianie konta do licencjonowanych baz danych osobom trzecim jest zabronione.

3. Użytkownicy mają prawo do:

-przeszukiwania licencjonowanych baz danych,

-drukowania i pobierania danych z pojedynczych kopii poszczególnych artykułów z licencjonowanych baz danych, pod warunkiem, że wykorzystanie takich fragmentów nie stanowi, ani też nie powoduje, dystrybucji komercyjnej i jest zgodne z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4. Licencjonowane Produkty nie mogą być wykorzystywane w następujących celach:

-znaczna lub systematyczna reprodukcja,

-tworzenie lokalnych archiwów (np. ściągania całych numerów czasopism),

-używania programów typu „spider”, „web-crawling” oraz innego oprogramowania do automatycznego wyszukiwania i pobierania zawartości w trybie on-line.

5. Pozostali Użytkownicy, czyli osoby nieposiadające aktywnego konta w Bibliotece Głównej WAT, mają prawo wyłącznie do przeglądania licencjonowanych baz danych w Czytelni Biblioteki (pokój 201).

6. W uzasadnionych sytuacjach decyzję o pełnym udostępnieniu licencjonowanych baz danych osobom spoza Wojskowej Akademii Technicznej podejmuje Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, po akceptacji Prorektora ds. naukowych.

7. Nieprzestrzeganie zasad i warunków korzystania z licencjonowanych baz danych może spowodować zamknięcie konta bibliotecznego.

8. Nieuprawnione wykorzystywanie licencjonowanych baz danych może spowodować odłączenie dostępu do e-źródeł dla całej Uczelni.

 1. Biblioteka Główna Wojskowej Akademii Technicznej wypożycza w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych zbiory własne bibliotekom krajowym i zagranicznym.
 2. Dla użytkowników posiadających aktywne konto biblioteka sprowadza materiały z bibliotek zamiejscowych, krajowych i zagranicznych. Dla pracowników naukowo-dydaktycznych Akademii możliwe jest sprowadzenie materiałów bibliotecznych z bibliotek miejscowych.
 3. Zamówienia i zapytania o dostępność materiałów bibliotecznych należy przesyłać pocztą elektroniczną wypmb@wat.edu.pl. lub zgłaszać telefonicznie pon-pt w godz. 7.30-14.30 tel. 261837365.
  Zamówienie powinno zawierać pełne dane bibliograficzne poszukiwanego materiału oraz aktualne dane kontaktowe osoby zamawiającej: imię i nazwisko, numer telefonu, funkcje lub status osoby zamawiającej. Przy składaniu zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego konta czytelnika w BG WAT.
 4. Biblioteka realizuje zamówienia wyłącznie na materiały których nie posiada w zasobach.
 5. Po sprawdzeniu możliwości pozyskania materiałów Czytelnik otrzyma informację o przewidywanym czasie realizacji i ewentualnych kosztach.
  Realizacja zamówienia zostaje uruchomiona po akceptacji przez Czytelnika warunków (kosztów i terminu realizacji).
 6. Materiały wypożyczone z instytucji współpracujących są do wglądu tylko na miejscu w Czytelni. Forma i czas udostępnienia może być uzależniona od wymagań instytucji współpracującej.
 7. Materiały dostępne w bibliotekach warszawskich czytelnik pozyskuje samodzielnie po konsultacji z pracownikiem BG WAT. W przypadku konieczności użycia rewersu międzybibliotecznego biblioteka wyda jednorazowo do 3 rewersów.
  W szczególnych przypadkach niestandardowe sposoby realizacji zamówienia ustala się indywidualnie z osobą zamawiającą.
 8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rozpowszechnianie przekazanych materiałów niezgodnie z obowiązującą Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 9. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług wypożyczeń międzybibliotecznych.

 

Decyzja Rektora Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego nr 95/RKR/2020 z dnia 6 marca 2020 r. w sprawie wysokości opłat pobieranych przez Bibliotekę Główną WAT i form ich regulowania »

 

Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne

Opłaty specjalne oraz należności za usługi biblioteczne
Tytuł opłatyUściślenie tytułu opłatyKwota
Nie zwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznychza 1 dzień zwłoki, za każdy tytuł0,30 zł*
Kaucja za wypożyczone materiały dla czytelnika spoza WATnie mniej niż wartość wypożyczonego materiałumin. 50,00 zł
Zgubienie lub zniszczenie:książki wydane w ostatnich pięciu latachdo ceny z inwentarza Biblioteki Głównej dolicza się 20%
książki starszych wydańcena rynkowa, nie mniej niż 50,00 zł
zagubione broszurycena rynkowa, nie mniej niż 25,00 zł
Opłata za przetrzymane materiały czytelniane wypożyczone krótkoterminowo z Czytelni Technicznej, Czytelni Społeczno-Ekonomicznej oraz Czytelni Czasopism:powyżej 1 godziny po otwarciu Czytelni następnego dnia roboczego za każdą godzinę przetrzymania

 

5,00 zł
Opłata za elektroniczne kopie z czasopism i książek (wykonane zgodnie z dozwolonym przez Prawo autorskie użytkiem publicznym)0,30 zł za str.
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna – sprowadzenie materiałów bibliotecznych z innych bibliotekKoszt wykonanej usługi**

* Prolongaty należy dokonywać przed upływem terminu zwrotu. Prolongowanie po upływie terminu zwrotu system biblioteczny traktuje jako nowe wypożyczenie i automatycznie naliczy opłaty za przetrzymane materiały biblioteczne.

** Nie obowiązuje pracowników naukowo-dydaktycznych Wojskowej Akademii Technicznej realizujących projekty naukowo-badawcze

Opłaty należne Bibliotece można realizować:

 • poprzez usługę Libsmart Payment (dzięki integracji z komputerowym systemem bibliotecznym, po zaksięgowaniu przelewu, aplikacja Libsmart Payment dynamicznie dokona zmian na koncie czytelnika);

 • w kasie WAT (potwierdzenie wpłaty należy przedłożyć w Wypożyczalni Akademickiej w celu anulowania należności finansowych na koncie czytelnika);

 • generując własne konto poprzez PKO Collect (po otrzymaniu emaila z Banku pracownicy Wypożyczalni Akademickiej anulują należności finansowe na koncie czytelnika).

PKO Collect

Wpisz nr PESEL w celu wygenerowania indywidualnego konta, na które należy dokonać wpłaty

Generator IBANów:

tytuł płatności:

PESEL:

W celu sprawdzenia czy przelew został poprawnie zrealizowany prosimy wejść na poniższy adres:

trans.wat.edu.pl

 
Ostatnio zmieniany czwartek, 26 sierpnia 2021 00:28