Przejdź do treści

Dziedzictwo Naukowe, Edukacyjne i Kulturowe WAT

ZADANIA

• gromadzenie zbiorów dokumentujących historię i działalność WAT, zwłaszcza w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych oraz szeroko pojętej kultury akademickiej
• ewidencja i opracowanie zgromadzonych zbiorów w systemie biblioteczno-informacyjnym oraz repozytorium instytucjonalnym
• przechowywanie zbiorów w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania
• udostępnianie do celów naukowych, edukacyjnych i promocyjnych, w sposób tradycyjny w Czytelni Akademickiej oraz w formie cyfrowej w repozytorium instytucjonalnym
• prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, poprzez przygotowywanie: wystaw w formie tradycyjnej i wirtualnej, publikowanie informacji na stronie www BG WAT, social mediach, artykułów w czasopismach
• współpraca ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi WAT, w celu systematycznego uzupełniania zbiorów oraz muzeami uczelnianymi.

1. Biblioteka Gówna WAT przyjmuje materiały biblioteczne, kolekcje oraz obiekty o charakterze historycznym tzn. przedmioty mające wartość dla historii jednostek organizacyjnych uczelni, w tym dziedzictwa naukowego, edukacyjnego i kulturowego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

2. Przyjmowaniem darów zajmuje się koordynator Zespołu ds. dziedzictwa naukowego, edukacyjnego i kulturowego WAT.

3. Dary przyjmowane są od jednostek organizacyjnych WAT, osób prywatnych, instytucji i stowarzyszeń lub innych darczyńców na podstawie Porozumienia o przyjęciu daru do Biblioteki Głównej WAT (Załącznik nr 1) oraz załączonego do porozumienia Protokołu przekazania daru do Biblioteki Głównej WAT

4. Protokół przekazania daru, stanowi dowód wpływ, w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. 2008 nr 205 poz. 1283) oraz podstawę do podjęcia decyzji o przyjęciu daru w całości lub w części.

5. Biblioteka zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia i dokonania selekcji otrzymanych darów.

6. Podstawą selekcji materiałów są następujące kryteria:
a. wartość naukowa i dydaktyczna;
b. wartość artystyczna i historyczna;
c. zgodność tematyki z profilem gromadzenia zbiorów;
d. liczba posiadanych egzemplarzy danego tytułu;
g. stan fizyczny obiektu lub publikacji, w tym jej niekompletność.

7. Dary odrzucone w wyniku selekcji mogą, zgodnie z zasadami zagospodarowania druków zbędnych, zostać przekazane innym bibliotekom lub czytelnikom.

8. Nie przyjmuje się darów od darczyńców zastrzegających sobie włączenie do księgozbioru daru bez selekcji, w przypadku gdy dar w większej części nie przystaje do profilu gromadzenia biblioteki.

9. Wszystkie pozycje przyjęte do zbiorów zostają wycenione przez Zespół ds. dziedzictwa naukowego, edukacyjnego i kulturowego WAT.

10. Wycena dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:
a. w przypadku publikacji dostępnych na rynku wydawniczym – przyjmuje się cenę „okładkową” pomniejszoną o 20 procent; w przypadku braku takiej ceny – przyjmuje się średnią cenę z trzech ofert księgarń lub sklepów internetowych, pomniejszoną o 20 procent;
b. w przypadku publikacji niedostępnych na rynku wydawniczym – przyjmuje się cenę antykwaryczną pomniejszoną o 20 procent;
c. w przypadku publikacji dostępnych jedynie za granicą – przyjmuje się cenę antykwaryczną pomniejszoną o 20 procent, uwzględniając kurs walutowy ogłoszony przez NBP z dnia podpisania protokołu przekazania darów;
d. w przypadku niemożności ustalenia wartości wg powyższych kryteriów – wyceny dokonuje się z uwzględnieniem treści i indywidualnych cech materiałów bibliotecznych i obiektów;
e. we wszystkich przypadkach wartość daru może być zmniejszona ze względu na stopień zużycia egzemplarza i ewentualną dezaktualizację treści (w zakresie 10-90%);

11. Wyceny publikacji i obiektów, w oparciu o powyższe kryteria, dokonuje się, po ewentualnej konsultacji z pracownikami zbiorów specjalnych Biblioteki Narodowej lub Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

12. Potwierdzenie dokonania wyceny darów przyjętych do zbiorów stanowią zapisy w księgach inwentarzowych biblioteki.

13. Przekazanie darów uznaje się za akceptację przez darczyńcę powyższych zasad.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), dalej „RODO”, informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie (kod: 00-908) przy ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2.

2. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu
e-mail: iod@wat.edu.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie:
– rozpatrzenia oferty darowizny materiałów bibliotecznych a następnie realizacji przyjęcia darowizny;
– prowadzenia szczegółowej ewidencji gromadzonych materiałów;
– prowadzenia korespondencji z Darczyńcą;
– publikowania na stronie www biblioteki danych Darczyńcy w zakresie (imię, nazwisko, wizerunek);
– prowadzenia sprawozdawczości w zakresie prowadzonej działalności.

4. Podane dane będą przetwarzane na podstawie:
– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. zawarcia i realizacji umowy darowizny na rzecz Biblioteki;
– art.6 ust. 1 lit c) RODO tj. przepisu prawa – w zakresie obowiązków wynikających
z przepisów, w tym przepisów ustawy z dnia 27.06.1997 roku o bibliotekach;
– art.6 ust. 1 lit. a) czyli zgody w przypadku wyrażenia chęci Darczyńcy do opublikowania jego danych osobowych w celu publicznego podziękowania za wsparcie;
-art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane. 

6. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisów prawa, w zakresie, w jakim to wynika z tych przepisów.

7. Dane przechowywane będą przez czas trwania umowy. W przypadku:
– potrzeby ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami z tytułu realizacji umowy – do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń;
– wyrażenia zgody – do momentu wycofania zgody.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

Małgorzata Kopciał,
malgorzata.kopcial@wat.edu.pl,
tel. 261 837 923,
pok. 217