Przejdź do treści

 

Bentham Science jest naukowym wydawcą recenzowanych czasopism naukowych, technicznych i medycznych. Katalog ponad 130 czasopism Bentham Science zawiera tytuły, które są indeksowane przez uznane platformy takie  jak Science Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE itp. Niektóre z tytułów o wysokim wskaźniku IF cieszą się dużym zainteresowaniem, np. Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7,70), Current Bioinformatics (Impact Factor: 4,85) i Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4,74).

Bentham Science posiada również bogatą bibliotekę e-booków z zakresu nauk przyrodniczych, technologii, medycyny, nauk społecznych i humanistycznych.

Dostęp testowy jest otwarty do 31 grudnia 2023.

Bentham Science korzysta z platformy Eurekaselect.

Dla czasopism: http://HAN.WAT.EDU.PL/han/betham-science/

Dla e-booków: http://HAN.WAT.EDU.PL/han/bentham-books/

 

 

Bentham Science is a scholarly publisher of peer-reviewed print and online scientific, technical and medical journals. Bentham Science’s catalog of over 130 journals features titles which are indexed in recognized indexing agencies, such as Science Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition, MEDLINE/Index Medicus, PubMed, Scopus, Chemical Abstracts, EMBASE etc.  Some of the titles with the high Impact Factor are in demand for example: Current Neuropharmacology (Impact Factor: 7.70), Current Bioinformatics (Impact Factor: 4.85) and  Current Medicinal Chemistry (Impact Factor: 4.74).

Bentham Science also has an extensive library of eBooks in the areas of natural sciences, technology, medicine, social sciences and humanities.

Trial access is open until December 31, 2023.

Bentham Science uses the Eurekaselect platform.

For magazines: http://HAN.WAT.EDU.PL/han/betham-science/

For e-books: http://HAN.WAT.EDU.PL/han/bentham-books/

 

 

Academic Research Source to multidyscyplinarna baza danych, oferująca użytkownikom dostęp do zbioru ponad 220,000 książek elektronicznych oraz 5,000 pełnotekstowych czasopism. Tematyka bazy obejmuje między innymi: psychologię, nauki humanistyczne, nauki stosowane, nauki społeczne, edukację, matematykę, nauki medyczne, nauki przyrodnicze, pomoce w nauce języków, słowniki i leksykony, nauki polityczne, ochronę środowiska, prawo, krytykę literacką, biznes i ekonomię, chemię, informatykę, inżynierię i wiele innych. Zasięg geograficzny obejmuje kilkadziesiąt krajów m.in.: Chiny, Turcję, Polskę, Węgry, Niemcy, Rosję, Czechy, Litwę, Zjednoczone Emiraty Arabskie i inne. Baza zawiera ponad 350 pełnotekstowych czasopism wydawanych w Polsce z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych.

Baza jest dostępna przez platformę EBSCOhost
http://HAN.WAT.EDU.PL/han/ebscohost/

Academic Research Source – eBook (eBook Academic Collection)
Academic Research Source – Journals (The Belt and Road Initiative Reference Source)

Dostęp testowy: do 15 grudnia 2023 r.

     Academic Research Source is a multidisciplinary database that offers users access to a collection of over 220,000 e-books and 5,000 full-text journals. Topics covered by the database include: psychology, humanities, applied sciences, social sciences, education, mathematics, medical sciences, natural sciences, language learning aids, dictionaries and lexicons, political sciences, environmental protection, law, literary criticism, business and economics, chemistry, computer science, engineering and many others. Geographical coverage includes dozens of countries including: China, Turkey, Poland, Hungary, Germany, Russia, the Czech Republic, Lithuania, the United Arab Emirates and others. The database contains over 350 full-text journals published in Poland in the field of economics, business, agriculture, technology, history, science, medicine, social sciences, humanities and many others.
Academic Research Source – eBook (eBook Academic Collection)
Academic Research Source – Journals (The Belt and Road Initiative Reference Source)

Access the database

http://HAN.WAT.EDU.PL/han/ebscohost/

Trial access: to 15 December 2023

Dostępy testowe zakończone

 

1. Energy & Power Source                                                           01.12.2022 – 30.01.2023

2. International Security & Counter-Terrorism Reference      01.12.2022 – 30.01.2023

3. Access Science                                                                        08.02.2023 – 10.03.2023

4. Bentham Science                                                                     01.02.2023 – 01.04.2023

5. SciFlow                                                                                      03.04.2023 – 28.05.2023

6. Inspec i Inspec Analytics                                                        01.06.2023 – 31.07.2023