Regulamin elektronicznego zamawiania kopii

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady realizacji elektronicznego zamawiania kopii artykułów, fragmentów książek itp. przez Bibliotekę Główną Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie NIP: 527-020-63-00 REGON: 012122900, zwaną dalej „Biblioteką Główną WAT”.

 2. Administratorem elektronicznego zamawiania kopii, zwanego dalej „usługą” jest Biblioteka Główna WAT.

 3. Usługa umożliwia zdalne zamawianie i pobieranie cyfrowej kopii artykułów, bądź fragmentów
  z książek będących w posiadaniu Biblioteki Głównej WAT, skatalogowanych w komputerowym systemie bibliotecznym oraz oznaczonych przyciskiem „Zamów kopię”.

 4. Wykorzystywanie przez użytkowników cyfrowej reprodukcji materiałów bibliotecznych, możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631) http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-06-90-631

 5. Bez uprawnienia albo wbrew jego warunkom zabronione jest rozpowszechnianie cudzego utworu
  w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania lub w inny sposób naruszanie przepisów ustawy,
  o której mowa w ust. 4, a w szczególności przepisów art. 115 – 119 cytowanej ustawy.

 6. Biblioteka Główna WAT nie ponosi odpowiedzialności za popełnienie czynów zabronionych, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego regulaminu.

 7. Opłaty za usługę dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

II. Użytkownicy uprawnieni do korzystania z usługi

 1. Do korzystania z usługi uprawnione są wszystkie osoby, które zarejestrowały się na platformie aplikacji elektronicznego zamawiania kopii oraz zatwierdziły przyjęcie do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu.

 2. Uprawnienie osoby do korzystania z usługi uwarunkowane jest wyrażeniem zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie niezbędnym do rejestracji i realizacji należnych opłat za usługę.

III. Zasady funkcjonowania usługi

 1. Skorzystanie z usługi możliwe jest po jednorazowej rejestracji i zalogowaniu na platformę aplikacji.

 2. Do rejestracji wymagane jest od użytkownika wprowadzenie poniższych danych do formularza: imię, nazwisko, adres-e-mail, hasło oraz numer telefonu. Proces rejestracji kończy się przyjęciem do wiadomości i stosowania zasad niniejszego regulaminu. Po zatwierdzeniu, na konto użytkownika wysłana zostaje wiadomość z linkiem aktywującym konto.

 3. Do logowania na platformę wykorzystywany jest adres e-mail oraz hasło podane przez użytkownika
  w momencie rejestracji.

 4. Uruchomienie usługi następuje poprzez uaktywnienie przycisku „Zamów kopię” przy odpowiednim egzemplarzu, w elektronicznym katalogu bibliotecznym.

 5. Po procesie logowania użytkownik wypełnia pola formularza i zatwierdza zamówienie.

 6. Po złożeniu zamówienia przez użytkownika – biblioteka sprawdza dostępność egzemplarza i wycenia zamówienie. Warunkiem koniecznym do jego realizacji jest elektroniczne zobowiązanie użytkownika do uiszczeniu opłaty za wykonaną usługę. Okres oczekiwania na zatwierdzenie wyceny zamówienia wynosi 3 dni.

 7. Po zatwierdzeniu wyceny oryginał skanowany jest w rozdzielczości 300 dpi, a elektroniczna kopia zapisywana w formacie PDF.

 8. Opłata za wykonanie zamówienia naliczana jest proporcjonalnie do liczby zeskanowanych stron zgodna z Cennikiem Opłat Biblioteki Głównej WAT dostępnym na stronie http://www.bg.wat.edu.pl/oplaty

 9. Zamówienie kopii jednego tytułu może obejmować nie więcej niż 50 stron.

 10. Okres oczekiwanie na dokonanie płatności za wykonaną usługę wynosi 5 dni.

 11. Pobranie elektronicznej kopii możliwe jest przez 10 dni od zarejestrowania przez system i wniesienia opłaty za zamówienie. Po tym okresie plik z cyfrową reprodukcją zostaje usunięty z serwera.

 12. O kolejnych etapach realizacji zamówienia użytkownik jest powiadamiany na platformie aplikacji oraz wiadomością mailową, wysyłaną na adres podany w momencie rejestracji do systemu.

 13. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka Główna WAT może odmówić wykonania pliku komputerowego z zeskanowanym obrazem tekstu.

IV. Reklamacje i postanowienia końcowe

 1. Administracja informatyczna i merytoryczna usługi podlega Ośrodkowi Informacji Naukowej Biblioteki Głównej WAT.

 2. Biblioteka Główna WAT nie odpowiada za problemy techniczne leżące po stronie serwisu transakcyjnego.

 3. Poświadczając znajomość REGULAMINU ELEKTRONICZNEGO ZAMAWIANIA KOPII w Bibliotece Głównej WAT użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych zgodnie z § 2 ust. 2 oraz § 3 ust. 2, a także ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy, o której mowa w § 1 ust. 4 regulaminu.

Ostatnio zmieniany wtorek, 12 grudnia 2017 14:36
facebook Instagram Instagram blog NUKAT bibliowawa
film 360 STOPNI filmy